Use code RED14 to SAVE 14%

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden omvatten en regelen de toepassing van onze Bestellingsvoorwaarden evenals onze Privacy- & Veiligheidsvoorwaarden.
Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te gebruiken, een account aan te maken of een product en een leveringstijd te kiezen waardoor u een bestelling plaatst door gebruik te maken van uw account, wordt u geacht onze bestellingsvoorwaarden en onze Privacy- & Veiligheidsvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en goedgekeurd.
Door een bestelling bij ons te plaatsen wordt u geacht deze algemene voorwaarden evenals de bestellingsvoorwaarden en privacy- en veiligheidsvoorwaarden te hebben aanvaard.
INLEIDING
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN JUS JUS, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE HIERONDER VERMELDE BEPALINGEN.
 1. Wij danken u voor uw bezoek aan onze website www.jusjus.be . We zijn vereerd dat u geïnteresseerd bent in de Jus Jus-diensten (“onze” of “wij” of “ons”).
 2. Gelieve de volgende algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te gebruiken en een bestelling bij ons te plaatsen gaat u akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 1 september 2013. Het is mogelijk dat we deze algemene voorwaarden veranderen : gelieve ze dus te controleren alvorens u een bestelling plaatst.
 3. U kan ons altijd contacteren via de contactgegevens vermeld op onze website.

BETALING

U DIENT ELKE DIENSTVERLENING DIE U WENST TE ONTVANGEN, VOORAF TE BETALEN. U DIENT EEN BESTELLING TE ANNULEREN BINNEN DE DOOR ONS BEPAALDE TERMIJN : ZONIET, DAN BENT U ONS DE VOLLEDIGE SOM VOOR DE BESTELLING VERSCHULDIGD.

 1. Wij behouden ons het recht voor een einde aan onze overeenkomst met u te stellen, indien ons de betalingsauthorisatie door uw kredietkaartinstelling wordt geweigerd of indien wij redelijkerwijze menen dat de betaling geweigerd zal worden. U gaat ermee akkoord om ons volledig te vergoeden voor elke en alle redelijke kosten en onkosten (redelijke gerechtskosten inclusief) die wij moeten maken om betalingen die u ons verschuldigd bent volgens uw overeenkomst onder deze algemene voorwaarden, te verwerven.
 2. Alle betalingen dienen vooraf te gebeuren, behalve indien expliciet anders met ons schriftelijk overeengekomen.
 3. Alle annuleringen moeten door ons genoteerd zijn ten laatste 3 werkdagen voor uw begindag. Annuleringen kunnen gemeld worden via onze website of, nadat ze expliciet aanvaard werden door één van onze medewerkers, via email of telefonisch. Onder annuleringen zijn eveneens inbegrepen elke verplaatsing naar een later tijdstip van een bestelling, elke verandering van het type van kuur of van het aantal deelnemers aan de kuur. Wij verwijzen naar onze bestellingsvoorwaarden voor verdere details in verband met bestel- en annuleringstermijnen.
 4. Nadat een kuur is begonnen wordt geen enkele terugbetaling meer toegestaan. Uitzonderlijk kunnen vragen tot terugbetaling om medische redenen toegestaan worden volgens ons inzicht op basis van een schriftelijke motivatie door uw huisarts.
 5. Wij behouden ons het recht voor om prijzen zonder voorafgaande verwittiging te veranderen.
 6. Wij aanvaarden contant geld evenals betalingen door middel van een debetkaart of door middel van een kredietkaart via de website of telefonisch. Wij aanvaarden ook overschrijvingsbewijzen via email-communicatie. Wij aanvaarden geen cheques.
 7. Uw bestelling is niet bevestigd zolang wij geen betaling in ons bezit hebben.
 8. Betalingsbevestigingen en de begindatum worden schriftelijk bevestigd.

ANNULERINGEN
Alle annuleringen moeten ten laatste 3 werkdagen voorafgaand aan de begindatum in ons bezit zijn. Bijvoorbeeld, wanneer uw kuur op een dinsdag begint, dan mag u ten laatste annuleren voor 17 h op de woensdag voorafgaand aan uw kuur. Door de aard van onze producten kunnen wij geen terugbetalingen of kredieten voor een volgende bestelling meer toestaan na deze termijn.  CVoor annuleringen meer dan 3 werkdagen voor de begindatum wordt een administratieve kost van 35 € in rekening gebracht. De annulering moet schriftelijk gemeld worden door de persoon die de initiële bestelling heeft geplaatst.

 

PRIJZEN

Al onze aangeduide prijzen zijn inclusief de actuele BTW indien van toepassing. Alle prijzen gelden voor één persoon per individueel arrangement. Door de aard van onze ingrediënten zijn onze kosten frequent en onvoorspelbaar onderhevig aan seizoensgebonden prijsschommelingen, valutakoerswijzigingen en wisselende brandstofprijzen. Hoewel wij ernaar streven om onze aangeduide prijzen constant te houden, kunnen wij af en toe genoodzaakt zijn om onze aangeduide prijzen aan te passen in functie van operationele kostenveranderingen. Jus Jus behoudt zich het recht voor om ten allen tijde promoties aan te kondigen. De voorwaarden van de standaardbestellingen die voorafgaand aan deze promotie zijn geplaatst, kunnen niet aan de uitzonderlijke voorwaarden van een daarna aangekondigde promotie worden aangepast.

 

LEVERING

U DIENT TE ZORGEN VOOR DE GEDETAILLEERDE EN VOLLEDIGE INFORMATIE OVER UW LEVERINGSADRES. BOVENDIEN DIENT U AANWEZIG TE ZIJN OP HET AANGEGEVEN LEVERINGSADRES TIJDENS DE PERIODE WAARIN DE LEVERING IS AANGEKONDIGD. U DIENT VOOR EEN VERVANGER TE ZORGEN, INDIEN U NIET PERSOONLIJK AANWEZIG KAN ZIJN OP HET AANGEGEVEN ADRES TIJDENS DE AANGEKONDIGDE LEVERINGSPERIODE OM DE LEVERING VOOR ONTVANGST AF TE TEKENEN.

 1. Wij voeren de levering uit op het adres dat is aangegeven in uw account of op een gewijzigd adres waarvan wij bevestigd hebben dat we het hebben genoteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de levering tijdens de aangegeven leveringstijd in ontvangst kan worden genomen en ons, indien nodig, de bijkomende instructies te geven. Het is tevens uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de aflevering op een werkadres praktisch mogelijk is en door de werkgever wordt toegestaan. Indien er een kans bestaat dat u de levering niet persoonlijk in ontvangst kan nemen, dan bent u verantwoordelijk om voor een andere contactpersoon te zorgen die de levering in uw plaats in ontvangst kan nemen.
 2. Indien een levering die volgens uw instructies onbeheerd aan uw deur of op een andere plek werd afgezet, gestolen of beschadigd wordt, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk en zullen wij een eventuele compensatie enkel volgens ons inzicht toekennen.
 3. Als we om een bepaalde reden niet in staat zijn om de levering uit te voeren op het door u aangeduide adres, zullen wij pogen met u contact op te nemen voor een andere regeling. Wij zullen u normaal contacteren op het telefoonnummer dat u hebt aangeduid op uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent op dit nummer gedurende de periode waarin de levering is aangekondigd. Indien u in dergelijke omstandigheden onbereikbaar bent op het aangeduide telefoonnummer en wij de levering niet kunnen uitvoeren, behouden wij ons in elk geval het recht voor om de kuur aan te rekenen.
 4. Als we niet in staat zijn om de levering uit te voeren of als de levering te laat wordt uitgevoerd door redenen die aan onze controle ontsnappen, zoals uitzonderlijke weersomstandigheden, staking, motorpech, verkeersproblemen of het in gebreke blijven van onze leveranciers, dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of ongemak hierdoor veroorzaakt.
 5. Veranderingen van het leveringsadres moeten doorgegeven worden binnen de besteltermijn. Wij zijn niet gehouden ons aan te passen aan laattijdige veranderingen van het leveringsadres.

TERUGBETALINGEN

U DIENT DE SAPJES BIJ LEVERING ONMIDDELLIJK TE CONTROLEREN EN ONS ONMIDDELLIJK TE INFORMEREN INDIEN ER IETS NIET IN ORDE IS MET DE LEVERING.

 1. U dient uw levering onmiddelijk na ontvangst te controleren en ons per kerende op de hoogte te brengen van eventuele onregelmatigheden via email of via de contactmogelijkheden via onze website of telefonisch. Indien wij niet binnen de 3 uren na levering op de hoogte zijn gebracht van eventuele schade, gaan wij ervan uit dat u uw bestelling in goede orde ontvangen hebt en zijn wij niet gehouden producten te vervangen of terug te betalen.
 2. In geval van laattijdige levering, dient u ons ten laatste om 13:00 h op uw begindag te verwittigen als u uw colli niet ontvangen hebt. Na dit tijdstip gaan wij ervan uit dat u uw bestelling in goede orde ontvangen hebt en zijn wij niet gehouden producten te vervangen of terug te betalen.

VOEDINGS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE
IN GEVAL VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN OF ONGERUSTHEID OVER UW GEZONDHEID IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID OM MET UW ARTS CONTACT OP TE NEMEN, ALVORENS EEN JUS JUS-KUUR AAN TE VATTEN.

 1. Specifieke vereisten of het bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van gezondheid of een dieet kunnen door ons niet worden gegarandeerd. Wij wijzen erop dat wij aan bepaalde dieetvereisten niet kunnen voldoen en u hiervoor doorverwijzen naar uw arts. Wij vormen geen alternatief voor een raadpleging bij uw voedingsdeskundige, naturopaat of gelijk welke andere arts waarmee u uw persoonlijke behoeften kan bespreken.
 2. Jus Jus producten zijn niet even geschikt voor elke persoon en onze diensten zouden niet gebruikt moeten worden door zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven zonder voorafgaand medisch advies. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, medicatie neemt of een gezondheidsprobleem heeft, dient u het volgen van een sapjeskuur eerst te bespreken met uw behandelend arts.
 3. Wij gaan niet akkoord met het leveren van onze diensten aan personen met een allergie die kan resulteren in anafylactische shock of diabetici die afhankelijk zijn van insuline.
 4. De informatie vermeld op onze website en die we u eventueel langs andere weg toezenden, gaat over gezondheid en voeding in het algemeen : het gaat hier echter niet om medische informatie en is in geen geval aangepast aan uw persoonlijke noden.
 5. Onze sappen worden gemaakt in een ruimte waar ook hazelnoten, amandelen, cashewnoten en selder worden verwerkt. Door een bestelling bij ons te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een eventuele allergische reactie die u zou kunnen hebben op de hier aangeduide allergenen alsook op gelijk welk ander ingrediënt vermeld in de ingrediëntenlijst van onze producten.
 6. Als uw dieet aan bepaalde eisen dient te voldoen, dan mag u ons hierover contacteren. Wij zullen misschien in staat zijn om geheel of gedeeltelijk aan uw eisen tegemoet te komen naar ons inzicht en geval per geval. Echter, wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden indien wij er niet in slagen om aan uw dieetvereisten te voldoen.
 7. Wij formuleren geen gezondheidsclaims in verband met onze producten.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

U WORDT GEHOUDEN TE WETEN DAT ER AF EN TOE IETS FOUT KAN LOPEN OP EEN WEBSITE EN DAT, INDIEN DIT HET GEVAL ZOU ZIJN MET ONZE WEBSITE, WIJ ALLES IN HET WERK ZULLEN STELLEN OM HET PROBLEEM ZO SNEL MOGELIJK OP TE LOSSEN.

 1. Hoewel Jus Jus zich tot doel stelt om u de best mogelijke service te leveren, kunnen wij niet beloven dat onze website-diensten volledig tegemoet zullen komen aan uw vereisten. Bovendien kunnen we niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal zijn. Indien er zich een fout voordoet op de website, gelieve ons dan zo snel mogelijk te berichten via de contactgegevens vermeld op de website : wij zullen de fout zo snel mogelijk rechtzetten als redelijkerwijze mogelijk is.
 2. Uw toegang tot de website kan af en toe beperkt worden om herstellingen, onderhoud of de introductie van nieuwe mogelijkheden of dienstverleningen mogelijk te maken. Wij zullen de volledige dienstverlening zo snel mogelijk terug activeren. Indien onze website onbeschikbaar is, dan blijven onze normale bestel- en annuleringstermijnen van kracht.

GARANTIES

WIJ STREVEN ERNAAR DAT ALLES WAT OP ONZE WEBSITE VERMELD STAAT, CORRECT IS. WE ZIJN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK INDIEN WE EEN VERGISSING HEBBEN GEMAAKT.

 1. Hoewel we ernaar streven dat alle informatie vermeld op de website evenals alle andere informatie die we verstrekken, correct is, aanvaarden we geen aansprakelijkheid, indien dit, ondanks ons uiterste streven, niet het geval zou zijn. Zonder afbreuk aan uw rechten te doen, behouden we ons het recht voor alle onvolledigheden en/of fouten te corrigeren en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze onvolledigheden en/of fouten of voor het resultaat van het gebruik van dergelijke informatie.
 2. Voor zover toegelaten door de wetgeving terzake, wijst JUS JUS alle aansprakelijkheid af voor garanties, zowel uitdrukkelijk vermeld als verondersteld, met betrekking tot de correctheid van de informatie vermeld in gelijk welk materiaal op deze website en zal JUS JUS geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gelijk welk verlies of schade die resulteert uit toegangsproblemen tot de website.

COPYRIGHT

GELIEVE ONZE INTELLECTUELE EIGENDOM TE RESPECTEREN.

 1. De inhoud van de website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal en informatie) is beschermd door copyright en andere van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. U mag niets van het materiaal of de inhoud van de website reproduceren, veranderen, kopiëren, distribueren of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. Wij zullen onze intellectuele eigendomsrechten uitoefenen als een onderdeel van deze website wordt gebruikt zonder onze toelating.

VARIA

 1. Geen van uw rechten onder deze algemene voorwaarden mogen aan een derde partij vergund, toegewezen of op gelijk andere wijze overgeheveld worden.
 2. Indien één van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal de niet rechtsgeldigheid van deze welbepaalde algemene voorwaarde geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden die onverminderd geldig en van toepassing blijven.
 3. Deze algemene voorwaarden zullen worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.
 4. De rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk dispuut dat voortkomt of valt onder deze algemene voorwaarden.
BEDRIJFSINFORMATIE
JUS JUS
Jan Van Rijswijcklaan 89
2018 Antwerpen, België
www.jusjus.be
drink@jusjus.be
T: +32468192260
Registration Number BE 0547.945.278